Ga naar de inhoud

BTW (omzetbelasting)

Over alle producten en diensten die je koopt wordt belasting berekend, dit heet omzetbelasting; ook wel bekend als btw (belasting over toegevoegde waarde).

Als consument merk je hier niet veel van; de btw zit bij alles bij de prijs inbegrepen. Je betaald de btw aan de verkoper of bij degene waar u een dienst afneemt. Deze persoon of bedrijf draagt dit btw bedrag vervolgens af aan de belastingdienst.